Szukaj

Klauzula informacyjna                   

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe EUROCHEM BGD Sp. z o.o. w Tarnowie, spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest EUROCHEM BGD Sp. z o.o.,33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 3, NIP: 8731002377, REGON: 850312610.
2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@eurochem.com.pl lub telefonicznie pod numer 14 637-36-38.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a). realizacji umowy handlowej, w tym; obsługi zamówienia, informacji o cenach, wystawienia faktury,
b). obsługi prawno-podatkowej zamówień, przetargów, płatności, księgowości, sprawozdań finansowych, realizacji umów cywilnoprawnych,
c). w celu podjęcia działań przed zawarciem nowych umów oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe,
d). umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną,
e). obsługi wysyłki towaru, zwrotów i reklamacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości), lub do czasu zrealizowania umów.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Osobie powierzającej dane osobowe przysługuje prawo do :
a). dostępu do powierzonych danych osobowych,
b). sprostowania powierzonych danych osobowych,
c). usunięcia lub ograniczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych,
d). przenoszenia danych osobowych,
e). wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych,
f). pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na   jej szczególną sytuację, 
g). cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h). wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i). uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
- występowania jej danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresie i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
- stanu od kiedy przetwarza się jej dane w zbiorze,
- ewentualnym źródle pozyskania danych,
- informacji o odbiorcach, którym dane są udostępniane.
7. EUROCHEM BGD nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
8. EUROCHEM BGD nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w EUROCHEM BGD i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług i obsługi prawnej.

Skontaktuj się z nami w sprawie RODO